Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury Górna w Łodzi

Informacje o prowadzonych rejestrach

Przedmiot działalności

Ośrodek Kultury Górna realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sztuki.

Podstawowym celem jest pozyskiwanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia.

Podstawowe zadania Ośrodka Kultury Górna

  • prowadzenie wielokierunkowej działalności zgodnie z polityką państwa i miasta Łodzi,

  • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych różnorodnych grup odbiorców,

  • zaspokajanie potrzeb kulturalnych odbiorców,

  • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Szczegółowe zadania i przedmiot działalności Ośrodka określa statut nadany uchwałą Nr.LIV/1134/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dn.27 grudnia 2012 r.

Pracą Ośrodka Kultury Górna kieruje dyrektor .Swoje zadania dyrektor wykonuje przy pomocy zastępcy dyrektora,głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. Dyrektor jest kierownikiem instytucji i zwierzchnikiem służbowym wszystkich zatrudnionych w niej pracowników.