Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury Górna w Łodzi

Informacje o prowadzonych rejestrach

Praca

Autorski program merytoryczny dyrektora instytucji na lata 2020-2025

Data publikacji informacji: 10.01.2020

Informację opublikował: Marcin Wartalski


Konkurs na dyrektora Ośrodka Kultury „Górna”.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury „Górna”, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Siedleckiej 1.

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury„Górna”, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Siedleckiej 1, zwany dalej Konkursem.

2. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługujeprawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posiadanie pełnej zdolnoścido czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 i 1495);

5) brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowa niawyjaśniającego lub postępowania wywołanego wniesieniem wniosku o ukaranie w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii;

7) wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

8) posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra;

9) co najmniej 5-letnie doświadczenie w organizowaniu lub prowadzeniu działalności kulturalnej;

10) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

11) znajomość przynajmniej jednego języka obcego (w tym języka angielskiego) w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

12) odpowiedni stan zdrowia pozwalającyna na zatrudnienie, na stanowisku dyrektora domu kultury;

13) znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury;

14) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym z UE;

15) posiadanie doświadczenia w zarządzaniu;

16) znajomość specyfiki i problemów obszaru funkcjonowania domu kultury oraz zagadnień rewitalizacji społecznej, animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej.

3. Dodatkowe preferowane umiejętności:

1) umiejętność kierowania zespołem;

2) doświadczenie w kierowaniu projektami;

3) ukończone studia podyplomowe z dziedziny kultury i/lub zarządzania lub stopień doktora nauk z zakresu kultury, pedagogiki lub zarządzania.

4. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:

1) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury „Górna”;

2) własnoręcznie podpisane CV z adresem do korespondencji elektronicznej wraz z listem motywacyjnym;

3) autorski program merytoryczny prowadzenia Ośrodka Kultury „Górna”, podpisany przez autora, a każda ze stron przez niego parafowana (o objętości maksymalnie 16 stron A4) ze szczególnym uwzględnieniem:

a) planu ukierunkowania funkcjonowania instytucji kultury w stronę idei centrów aktywności lokalnej, koncentrujących się na działaniach z zakresu animacji społeczno-kulturalnej wobec środowiska, wykraczających swoim zakresem oddziaływania poza siedzibę instytucji kultury i jej bezpośrednie otoczenie,

b) dotychczasowego dorobku Ośrodka Kultury „Górna”,

c) proponowanego sposobu i zakresu realizacji Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Łodzi,

d) propozycji działań służących pozyskiwaniu przez instytucję kultury zewnętrznych środków finansowych na działanie merytoryczne i/lub inwestycje,

e) planu zróżnicowania działalności edukacyjno-warsztatowej uwzględniającej różne grupy społeczne oraz zasoby infrastrukturalne instytucji kultury,

f) planu współpracy między instytucją kultury a podmiotami zewnętrznymi i tym samym opisem sposobu pełnienia funkcji kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, integracyjnej w środowisku,

g) planów komunikacyjno-promocyjnych na rzecz świadomego kreowania wizerunku instytucji kultury; 4) koncepcję organizacyjną działalności Ośrodka Kultury „Górna” uwzględniającą kierunki i harmonogram zmian w strukturze organizacyjnej instytucji kultury służących racjonalizacji kosztów administracji i obsługi instytucji kultury.

Uwaga! Autorski program merytoryczny i koncepcja organizacyjna powinny zakładać strategię na minimum 3 lata z rozpisaniem celów na poszczególne lata. Oczekuje się, że przedstawiony materiał określi nie tylko założone plany, ale również sposoby ich realizacji. Powyższe plany powinny dotyczyć zarówno zagadnień merytorycznych jak i organizacyjnych. Oczekuje się, by kandydat na dyrektora instytucji kultury określił wizję instytucji kultury, do której zmierzać będzie w perspektywie minimum 3-letniej.

5) wykaz oraz krótki opis realizowanych i współrealizowanych przez kandydata projektów w sferze kultury;

6) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzony przez uczelnię lub uwierzytelniony przez notariusza;

7) dokumenty poświadczające co najmniej 5-letnie doświadczenie w organizowaniu lub prowadzeniu działalności kulturalnej (kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub oświadczeń);

8) dokumenty poświadczające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

9) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

10) aktualne (ważne trzymiesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora wystawione przez lekarza medycyny pracy;

11) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

12) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolnoścido czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;

13) oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;

14) oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

15) oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

16) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1);

17) oświadczenie o braku prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania wyjaśniającego lub postępowania wywołanego wniesieniem wniosku o ukaranie w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

18) oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie, na udostępnienie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi autorskiego programu działania Ośrodka Kultury „Górna”;

19) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

5. Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji;

2) kserokopie posiadanych referencji lub opinii;

3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z dziedziny kultury, oświaty lub zarządzania;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych i tytułów, certyfikatów i innych.

6. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 4 stanowi warunek dopuszczenia kandydata do Konkursu.

7. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2.

Miejsce i termin złożenia ofert oraz termin ich rozpatrzenia:

1) uczestnicy przystępujący do Konkursu mogą składać swoje oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury „Górna” – NIE OTWIERAĆ”w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony PasażuSchillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcamilub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 2 października 2019 r.;

2) za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi);

3) dokumenty doręczone po ww. Terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi;

4) o zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;

5) złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 15 października 2019 r.

§ 3.

Z warunkami organizacyjno-finansowymi Ośrodka Kultury „Górna” kandydaci mogą zapoznać się u organizatora, tj. w Wydziale Kultury w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 4.

Powołaniena na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury „Górna” może nastąpić najwcześniej od dnia 1 listopada 2019 r.

§ 5.

Informacja o składzie Komisji Konkursowej oraz szczegółowy regulamin jej pracy zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

______________________

 1 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

 

Źródło informacji: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Kultury

Data publikacji informacji: 30.08.2019

Treść ogłoszenia: WKul_nabor_OKGorna_20190830.pdf

Informację opracował: Krzysztof Kowalewicz

Informację opublikował: Marcin Wartalski

 

 

 


 

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Ośrodka Kultury „Górna”

§ 1.

 1. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020);
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
  6. wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z 2015 r. poz. 21, 1224 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 749);
  7. posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra;
  8. minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w sferze kultury;
  9. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych;
  10. znajomość przynajmniej jednego języka obcego (w tym języka angielskiego) w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
  11. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
  12. znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury;
  13. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym z UE;
  14. posiadanie doświadczenia w zarządzaniu;
  15. znajomość specyfiki i problemów obszaru funkcjonowania domu kultury oraz zagadnień rewitalizacji społecznej, animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej.
 2. Dodatkowe preferowane umiejętności:
  1. umiejętność kierowania zespołem;
  2. doświadczenie w kierowaniu projektami;
  3. ukończone studia podyplomowe z dziedziny kultury i/lub zarządzania lub stopień doktora nauk z zakresu kultury, pedagogiki lub zarządzania.
 3. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:
   1. CV z adresem do korespondencji elektronicznej wraz z listem motywacyjnym;
   2. autorski program merytoryczny prowadzenia domu kultury ze szczególnym uwzględnieniem:
    1. planu ukierunkowania funkcjonowania domu kultury w stronę idei centrów aktywności lokalnej, koncentrujących się na działaniach z zakresu animacji społeczno-kulturalnej wobec środowiska, wykraczających swoim zakresem oddziaływania poza siedzibę domu kultury i jego bezpośrednie otoczenie,
    2. proponowanego sposobu i zakresu realizacji Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Łodzi,
    3. propozycji działań służących pozyskiwaniu przez instytucję zewnętrznych środków finansowych na działanie merytoryczne i/lub inwestycje,
    4. planu zróżnicowania działalności edukacyjno-warsztatowej uwzględniającej różne grupy społeczne oraz zasoby infrastrukturalne instytucji,
    5. planu współpracy między domem kultury a podmiotami zewnętrznymi i tym samym opisem sposobu pełnienia funkcji kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, integracyjnej w środowisku,
    6. planów komunikacyjno-promocyjnych na rzecz świadomego kreowania wizerunku domu kultury;
   3. koncepcję organizacyjną działalności domu kultury uwzględniającą kierunki i harmonogram zmian w strukturze organizacyjnej instytucji służących racjonalizacji kosztów administracji i obsługi instytucji.Uwaga! Autorski program merytoryczny i koncepcja organizacyjna powinny zakładać strategię na minimum 3 lata z rozpisaniem celów na poszczególne lata. Oczekuje się, że przedstawiony materiał określi nie tylko założone plany, ale również sposoby ich realizacji. Powyższe plany powinny dotyczyć zarówno zagadnień merytorycznych jak i organizacyjnych. Oczekuje się, by kandydat na dyrektora placówki określił wizję placówki, do której zmierzać będzie w perspektywie minimum 3-letniej.
  1. wykaz oraz krótki opis realizowanych i współrealizowanych przez kandydata projektów w sferze kultury;
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. dokumenty poświadczające minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w sferze kultury;
  4. dokumenty poświadczające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych;
  5. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
  6. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza profilaktyka;
  7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;
  9. oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
  10. oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
  13. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
 4. Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:
  1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji;
  2. kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
  3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z dziedziny kultury, oświaty lub zarządzania;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych i tytułów, certyfikatów i innych.
 5. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 3 stanowi warunek dopuszczenia kandydata do Konkursu.
 6. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego:

 1. kandydaci przystępujący do Konkursu mogą składać swoje oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (NAZWA WŁAŚCIWEJ INSTYTUCJI)” osobiście w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 20 września 2016 r.
 2. za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi);
 3. dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi;
 4. o zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;
 5. złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 15 października 2016 r.

§ 3. Z warunkami organizacyjno – finansowymi domów kultury kandydaci mogą zapoznać się u organizatora, tj. w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 4. Powołanie na stanowisko dyrektora może nastąpić najwcześniej od dnia 1 listopada 2016 r.

§ 5. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

 


Źródło: Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Wydział Kultury
Informację opracował(a): Krzysztof Kowalewicz (2016-08-05)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2016-08-05)
Rejestr zmian